Tænk på din skat inden nytår

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig »skæringsdag« ved årsskiftet.
Afskrivning i 2018 på en indkøbt, men ikke-anvendt mejetærsker forudsætter, at maskinen er leveret inden udgangen af 2018, og at den er færdiggjort. Sådan lyder ét af en række forhold, du skal være opmærksom på, før året er forbi. Arkivfoto
15-12-2018 11:00:33

Af Søren Harrild Eriksen, specialkonsulent, Seges Jura & Skat

Indbetaling af restskat

Har du betalt for lidt i skat i 2018, kan du frivilligt betale den forventede restskat.

• Betal senest den 31. december 2018, så undgår du helt at betale renter

• Betal senest den 1. juli 2019, så betaler du en rente på 2,2 procent af restskatten fra 1. januar 2019 til og med den dag, du betaler

• Betaler du efter 1. juli 2019, vil Skattestyrelsen opkræve et fast procenttillæg på 4,2 procent

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale din restskat til primo januar 2019, hvis du i løbet af 2018 har hævet store beløb til privat. Kontakt din skattekonsulent, som kan anbefale dig det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten.

Tilbagebetaling af forskudsskat

Har du betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2018, kan du senest 31. december 2018 søge om at få beløbet tilbagebetalt. Du får ikke renter af beløbet, hvis du søger om at få det udbetalt inden årsskiftet. Du får dog heller ikke renter af beløbet, hvis du venter med at få den overskydende skat automatisk retur i foråret 2019, da renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2018 udgør 0,0 procent.

Men mangler du likviditet, kan det være en fordel at søge om udbetaling af skatten fremfor at hæve på kassekreditten.

Indbetaling på pensionsordninger

Her er de vigtigste regler for, hvor meget du kan indbetale for 2018:

• Aldersopsparing:

• Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 5.100 kroner (personer født 1957 eller senere)

• Fra og med det indkomstår, hvor du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 46.000 kroner (personer født 1956 eller tidligere)

• Ratepension og ophørende alderspension: Maksimalt fradrag 54.700 kroner

• Livsvarige livrenter (arbejdsgiveradministrerede ordninger): Fuld fradragsret

• Livsvarige livrenter (private ordninger): Maksimalt fradrag 50.400 kr., men dog fuldt fradrag hvis man aftaler et større beløb for en periode på mindst 10 år. Store engangsindskud fordeles over 10 år, men hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 50.400 kroner, kan der dog altid fratrækkes 50.400 kroner

Vær opmærksom på, hvornår din bank har sidste frist for indbetaling på pensionsordninger i år. Sidste bankdag er den 28. december.

Pensionsordning for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende kan indskyde op til 30 procent af overskuddet til en pensionsordning oprettet som livsvarig livrente. Har du haft et godt år, vil du dermed kunne få fradrag for et større beløb end 50.400 kroner, som ellers er grænsen for livsvarige livrenter. Få evt. din skattekonsulent til at give dig et estimat over, hvad du kan indbetale på 30 procent-ordningen.

Tjek forskudsopgørelsen for 2019

Kontroller, at indkomsterne og fradragene på din forskudsopgørelse er rigtige. Havde du underskud i 2017 og 2018, men forventer du et overskud i 2019, skal din forskudsopgørelse rettes.

Det samme gælder, hvis du regner med at tjene mindre i landbruget i 2019 end tidligere. B-skatteraterne fastsættes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen.

Forskudsopgørelsen har også betydning for udbetaling af sociale ydelser.

Fradrag for gaver

Gaver til godkendte velgørende foreninger og institutioner kan trækkes fra. Man kan få fradrag for op til 15.900 kroner i 2018.

Fradraget gives ved, at modtageren indberetter gaven til Skattestyrelsen. Du kan også give hver af dine ansatte julegaver for 800 kroner, uden at de ansatte skal beskattes. Du har fuldt skattefradrag.

Gaver i familien

Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på op til 64.300 kroner (22.500 kroner til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person.

Hvert barn og barnebarn kan derfor modtage op til 128.600 kroner uden afgift, når der kommer gave fra både far og mor.

Gaver kan også uden skattemæssige konsekvenser gives til en samlever eller til søskende, hvis man har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende, når gaven gives.

Genanbringelse af ejendomsavance

Fristen for at genanbringe ejendomsavancer fra 2017 udløber den 31. december 2018.

Hvis der skal købes ny ejendom eller afholdes forbedringsudgifter, som ejendomsavancen skal genanbringes i, skal der være indgået endelig og bindende aftale herom senest den 31. december 2018.

Køb af maskiner og inventar

For at man kan afskrive på maskiner og inventar, skal de være:

• Leveret til en igangværende virksomhed

• Bestemt til at indgå i virksomhedens drift

• Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i driften

Hvis man køber en mejetærsker i december 2018, kan man afskrive på mejetærskeren i 2018, selvom den ikke har været benyttet erhvervsmæssigt inden udgangen af indkomståret.

Afskrivningen forudsætter dog, at maskinen er leveret til en igangværende landbrugsvirksomhed inden udgangen af 2018, og at maskinen er færdiggjort således, at den kunne være anvendt inden udløbet af indkomståret.

Deling af overskud mellem ægtefæller

Hvis du og din ægtefælle begge deltager ligeligt i driften af landbruget, og I fremover ønsker at dele overskuddet ligeligt, skal I senest den 31. december 2018 meddele Skattestyrelsen og øvrige kreditorer, at I begge hæfter ligeligt for virksomhedens gæld.

Ønsker I begge at indbetale fortjeneste fra salg af landbruget på en ophørspensionsordning, kan det være en fordel at bruge ligedelingsreglerne inden salget.

Aktier

Du kan overveje at realisere tab i 2018 på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger, som er aktier og investeringsforeninger optaget til handel på et reguleret marked (noterede aktier), da tab modregnes i årets realiserede fortjenester og modtagne udbytte fra noterede aktier.

BoligJobfradrag

Det maksimale fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet er på 6.000 kroner pr. person.

Det maksimale fradrag for udgifter til håndværksydelser med grønt sigte i hjemmet er på 12.000 kroner pr. person. På Skattestyrelsens hjemmeside er der en liste over godkendte service- og håndværksydelser.

Overdragelse af virksomhed

Ønsker du i 2019 at overdrage din virksomhed til enten børn eller børnebørn med succession, og skal dit barn/barnebarn overtage det opsparede overskud, skal aftale om overdragelsen indgås, og selve overdragelsen af virksomheden ske den 1. januar 2019, når sælger har kalenderårsregnskab.

Det gælder også for ægtefæller, som ønsker at overdrage en virksomhed mellem hinanden, og opsparingen ønskes overtaget med succession.

Søg rådgivning

Hvis du ønsker at få afklaret skattespørgsmål inden nytår eller har brug for assistance til at tjekke forskudsregistreringen, kan du kontakte din skattekonsulent.

Husk også, at sidste bankdag er 28. december 2018.